It is our aim and desire that every learner in this school should

G R O W and develop, not only physically but also spiritually, emotionally and intellectually, so that he\she can cope with what life offers and become a happy teenager and adult.


TERMS  •  KWARTALE

1. 09 January - 15 March

2.  02 April - 14 Junie

3. 09 July - 20 September

4. 01 Oktober - 04 Desember

SCHOOL COMMUNICATOR

Download Windows & MAC application here:

 Mobi Link: http://schoolcommunicator.mobi

Office Hours / Kantoorure

07:00 - 15:00

Home Personeel Admin Our Leaders Akademie Culture Sport Fasiliteite Calendar Gallery Contact

Objectives


 Application for admission

Application forms are available in the office or can be downloaded here. Application forms must be fully completed and signed.

A copy of the birth certificate must be attached to the application form.

During the third term, parents will be informed as to the success of their applications.   They will also receive an invitation to the Open Day to be held during the fourth term.

Mikpunte  

 Aansoek om toelating  

Aansoekvorms en inligtingstukke is by die kantoor beskikbaar. U kan dit ook hier aflaai.  Aansoekvorms moet volledig voltooi en onderteken word. 'n Afskrif van geboortesertifikaat moet aan aansoekvorm geheg word.

Ouers sal gedurende die derde kwartaal in verband met die geslaagdheid van hul aansoeke in kennis gestel word. ‘n Uitnodiging vir die Opedag in die vierde kwartaal sal ook aan u gestuur word.

Skoolure

  Skool begin om 7:45 en sluit om 12:30

Aktiwiteite      

 Nasorgsentrum  

 Nasorgfasiliteite wat direk aan die skool verbind is, is beskikbaar. U kind word konstruktief onder toesig besig gehou. Versnaperinge word verskaf.

 Kleredrag  

Aangesien die leerlinge meestal aan aktiewe deelname onderwerp is, word wasbare speelklere verkies.

Alle klere moet duidelik gemerk wees!

Kospakkies

Ouers is daagliks vir die kind se kospakkie vir pouse verantwoordelik. Kos wat ‘n gesonde lewenstyl bevorder, word aanbeveel. Kosblikke en koeldrankbottels moet gemerk wees.

Verslae  

Leerlinge word op ‘n deurlopende basis geëvalueer. Skriftelike verslae word gedurende Junie en Desember uitgereik. Gedurende Junie word verslae individueel met die ouers bespreek.

Ouers word aangemoedig om te eniger tyd afsprake met die leerkrag of skoolhoof te maak om sodoende die leerling se vordering, skoolgereedheid of probleme te bespreek.

Etos  

Dit is ons begeerte en doelstelling dat elke leerling in hierdie afdeling van ons skool nie net liggaamlik normaal sal groei en ontwikkel nie, maar veral ook geestelik, emosioneel en verstandelik sal GROEI, sodat hy/sy sy/haar plek in die lewe kan volstaan en ‘n gelukkige tiener en volwassene sal wees.

 

School hours  

  School starts at 7:45 and closes at 12:30

Activities      

After-care unit  

After-Care facilities, which are directly attached to the school, are available.  Your child will be kept constructively busy under supervision.   Snacks are also provided

Clothing

As a result of the active participation of pupils in most activities, we recommend washable play clothes.

All clothing must be clearly marked!

School lunches  

 Parents will be responsible for providing their children with school lunch and snacks every day. We recommend food, which will promote a healthy lifestyle.  Lunch boxes and cool drink bottles should be marked.

Reports  

Parents will receive regular feedback regarding the progress of their child. Pupils are evaluated on a continuous basis. Written reports will be sent home in June and December. During June, the reports will be discussed individually with the parents.

Parents are encouraged to make appointments with the teacher or principal at any time in order to discuss the pupil's progress, school readiness or problems.

 Ethos    

It is both our desire and objective that each pupil in this part of our school will not only grow and develop physically, but will also experience spiritual, emotional and intellectual G R 0 W T H so that he/she is able to take his/her rightful place in the world and become a happy teenager and adult.