ADMISSION POLICY

Whereas Bellpark Primary School is a public school, having juristic personality by virtue of the provisions of Section 15 of the SA Schools Act, No. 84 of 1996 (as amended) , the governance of which is entrusted to its School Governing Body (hereinafter referred to as “SGB”) referred to in Section 16 of the SA Schools Act…………………………………………………Read more.

 

TOELATINGSBELEID

Aangesien Laerskool Bellpark ’n openbare skool is met regspersoonlikheid ingevolge die bepalings van artikel 15 van die SA Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) waarvan die beheer aan sy skoolbeheerliggaam (hierna “die SBL) soos in artikel 16 van die Skolewet, toevertrou is om beleid te bepaal t.o.v. toelating van leerders tot die skool…………………………….Lees meer.

 

TAALBELEID

Die Laerskool Bellpark se taalbeleid is opgestel in ooreenstemming met die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die SA Skolewet, Wet 84 van 1996; die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; toepaslike wetgewing oor skoolonderwys; regspraak van Suid-Afrikaanse  howe; die Internasionale Konvensie met betrekking tot die Regte van Kinders; die “African Charter on the Rights and Welfare of Children”; die Norme en Standaarde vir Taalbeleid in Openbare Skole (GK 1701 van 19 Desember 1997) en die aanwysings van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad……………………………Lees meer……

 

LANGUAGE POLICY

The language policy of Bellpark Primary School has been drafted in accordance with the provisions of the Constitution of South Africa, Act 109 of 1996; the South African Schools Act, Act 84 of 1996; the National Education Policy Act, Act 27 of 1996; applicable provincial legislation on school education; judgements of the South African courts; the International Conventions on the Rights of the Child; the African Charter on the Rights and Welfare of Children; the Norms and Standards for Language Policy in Public Schools, 1997 (GN 1701 dated 19 December 1997) and the guidelines of the Pan African Language Board. ……………………………Read more……

 

SELFOON EN “SMART WATCH” BELEID / CELL PHONE AND SMART WATCH POLICY

Die Skoolbestuur asook die Beheerliggaam van die Laerskool Bellpark het in konsultasie met die personeel die volgende besluite geneem. Hierdie dokument word ‘n interne beleidsdokument wat in die Prospektus en Gedragsdode vervat sal word. Die onderwysers sal dit ook met hul leerders bespreek:……………………………..Lees verder……..